Edycja 4

 1. §1. Idea Przeglądu

  1. Celem Przeglądu jest konfrontacja plakatów autorskich (self-edition).
 2. §2. Warunki uczestnictwa

  1. Przegląd skierowany jest do międzynarodowej społeczności grafików, projektantów oraz studentów uczelni artystycznych.
  2. Zadaniem uczestników jest przesłanie plakatów autorskich (self-edition), z okresu od lipca 2017 do marca 2019, w liczbie od 1 do 4.
  3. Każda z prac musi stanowić odrębną całość. Do Przeglądu nie zostaną dopuszczone zestawy plakatów, które tworzą cykl oraz kilka wariantów jednej pracy, różniących się między sobą jedynie kolorystyką bądź kompozycją.
  4. Prace obrażające uczucia religijne, światopoglądowe, rasowe, kulturowe, bądź łamiące prawo nie będą brane pod uwagę.
  5. Do konkursu nie przyjmujemy prac zbiorowych.
  6. Warunkiem udziału w IV Przeglądzie Plakatu Autorskiego Roller Poster jest posiadanie konta na stronie www.rollerposter.pl i przesłanie zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy.
  7. Etap pierwszy. Plakaty do etapu pierwszego należy nadesłać do 1 kwietnia 2019 roku do godziny 23.59 za pośrednictwem wskazanego przez Organizatora panelu rejestracyjnego.
  8. Do pierwszego etapu uczestnicy przesyłają plakaty w formacie PNG min. Rozdzielczość 1400x2000px w trybie kolorystycznym RGB.
  9. Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi do dnia 3 maja 2019 roku a uczestnicy, których plakaty zostały zakwalifikowane przez jury zostaną o tym powiadomieni drogą mailową.
  10. Etap drugi. Zakwalifikowane plakaty należy przesłać w postaci cyfrowej za pośrednictwem wskazanego przez Organizatora panelu rejestracyjnego do dnia 12 maja 2019 roku.
  11. Warunki techniczne zakwalifikowanych plakatów: przyjmujemy plakaty w postaci cyfrowej w formacie B1: 70 cm x 100 cm, plik: .tiff (z kompresją LZW), min. 200 dpi, CMYK, bez spadów. Plakat musi być zaprojektowany w układzie pionowym.
 3. §3. Kwalifikacja prac

  1. Niewywiązanie się z któregokolwiek z ww. warunków skutkuje dyskwalifikacją.
  2. Międzynarodowe Jury powołane przez Organizatora dokona selekcji nadesłanych plakatów autorskich.
  3. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 14 maja 2019 roku. Wyniki zostaną opublikowane pod adresem www.rollerposter.pl
  4. Zakwalifikowane do Przeglądu prace będą prezentowane między innymi w przestrzeni publicznej na szczecińskiej Łasztowni na przełomie maja i czerwca 2019 roku.
 4. §4. Inne

  1. Organizatorzy drukują plakaty na własny koszt.
  2. Plakaty staną się częścią kolekcji Roller Poster.
  3. Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania oraz zwrotu kosztów przejazdu.
 5. §5. Oświadczenie

  1. Autor plakatów udziela Fundacji Generalnie Sztuka nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z nadesłanych utworów [dalej: „Dzieła”], przesłanych w wersji cyfrowej na IV Międzynarodowy Przegląd Plakatu Autorskiego Roller Poster
  2. Autor oświadcza, że:
   • samodzielnie wykonał nadesłane plakaty;
   • przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanych Dzieł nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że Dzieła te nie naruszają praw osób trzecich;
   • nie udzielił żadnej osobie licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z nadesłanych Dzieł;
   • posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z nadesłanych Dzieł;
   • prawa i zezwolenia, o których mowa w dalszej części, obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji nadesłanych Dzieł w zakresach określonych poniżej.
  3. W przypadku wystąpienia przeciwko Fundacji Generalnie Sztuka osoby trzeciej z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Autor zobowiązany jest do:
   • pełnego zaspokojenia tych roszczeń i tym samym zwolnienia Fundacji Generalnie Sztuka od obowiązku świadczeń z tego tytułu;
   • w przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Fundacji Generalnie Sztuka, Autor będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do Fundacji Generalnie Sztuka i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.
  4. Autor udziela Fundacji Generalnie Sztuka licencji niewyłącznej na korzystanie z nadesłanych Dzieł na następujących polach eksploatacji:
   • rozpowszechniania Dzieła tj. publicznego wystawienia, wyświetlenia, emitowania, a także publicznego udostępniania Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
   • utrwalania na papierze, na nośnikach informacji (cd, dvd, kartach pamięci, usb, vhs, innych) w nieograniczonej liczbie kopii,
   • zwielokrotniania przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych, urządzeń przegrywających, technik drukarskich i komputerowych w nieograniczonej liczbie kopii,
   • wprowadzania do pamięci komputera,
   • wprowadzania do obrotu egzemplarza Dzieła, jak i wizerunku Dzieła w formie utrwalonej, a w szczególności Fundacja Generalnie Sztuka może reprodukować dzieło w katalogach (w wersji drukowanej, jak i elektronicznej), ulotkach, opracowaniach dotyczących ekspozycji, na których będzie wystawiane; publikować w Internecie m in. na stronie rollerposter.pl, w serwisach społecznościowych itp.
  5. Licencja, o której mowa w niniejszym oświadczeniu ma charakter niewyłączny i udzielona zostaje nieodpłatnie na okres 5 lat.
  6. Po upływie okresu wskazanego w ust. 5 powyżej, licencja przekształca się w nieodpłatną licencję niewyłączną na czas nieokreślony.
  7. Licencja, o której mowa w niniejszym oświadczeniu nie może zostać wypowiedziana przez okres pierwszych 5 lat jej obowiązywania.
  8. Udzielenie nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z Dzieł rozpoczyna się z momentem zaakceptowania poniższego oświadczenia w formie elektronicznej, poprzez przesłanie zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy Przeglądu Roller Poster pod adresem www.rollerposter.pl
  9. Fundacja Generalnie Sztuka jest uprawniona do udzielania innym podmiotom – w zakresach wymienionych powyżej – sublicencji na korzystanie z Dzieła.
 6. §6. Zgoda na publikację i przetwarzanie danych osobowych

  1. Przesyłając prace autor wyraża zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora prac publikowanych na oficjalnej stronie Roller Poster oraz we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach dotyczących Przeglądu Roller Poster
  2. Autor wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko autora pracy, adres e-mail przez Administratora Danych, którym jest Fundacja Generalnie Sztuka z siedzibą w Szczecinie w zakresie przeprowadzenia i realizacji Przeglądu Plakatu Autorskiego Roller Poster.
 7. §7. Klauzula informacyjna

  1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Generalnie Sztuka z siedzibą przy ul. Horeszków 25/8, 71-215 Szczecin, e-mail: kontakt@generalniesztuka.pl KRS: 0000727863, NIP: 8522643787, REGON: 369991513
  2. Każda osoba podająca swoje dane osobowe w serwisie ma możliwość: modyfikacji swoich danych, a także ich usunięcia. Zarówno modyfikacji, jak i usunięcia danych można domagać się pisząc odpowiedniego maila na adres: kontakt@generalniesztuka.org.