Regulamin

 1. §1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki korzystania z Serwisu internetowego Roller Poster rozpowszechnianego pod nazwą Roller Poster i dostępnego w sieci Internet w domenie www.rollerposter.pl.
  2. Serwis Roller Poster prowadzony jest przez Fundację Generalnie Sztuka z siedzibą w Szczecinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS:0000727863, REGON: 369991513, NIP: 8522643787.
  3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Generalnie Sztuka z siedzibą przy ul. Horeszków 25/8, 71-215 Szczecin, e-mail: kontakt@generalniesztuka.pl KRS: 0000727863, NIP: 8522643787, REGON: 369991513. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść, a także do ich aktualizacji, modyfikacji oraz usunięcia.
 2. §2. Definicje

  Formularz rejestracji
  formularz pozwalający użytkownikowi na założenie konta w Serwisie.
  Konto Użytkownika
  dostępne dla Użytkownika, po prawidłowym zalogowaniu się, konto pozwalające m. in. na wzięcie udziału w Przeglądzie Plakatu Roller Poster, modyfikację przetwarzanych danych osobowych, zmianę hasła czy zmianę maila.
  Regulamin
  niniejszy regulamin.
  Regulamin Edycji Przeglądu Roller Poster
  regulamin poszczególnej edycji Przeglądu Plakatu Roller Poster określający warunki i zasady udziału w Przeglądzie Plakatu Roller Poster. Osobny dokument opublikowany i dostępny w Serwisie.
  Rejestracja
  proces polegający na założeniu Konta w Serwisie. Czynność jest realizowana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza, a następnie zatwierdzenia formularza poprzez przycisk potwierdzający rejestrację. Dzięki rejestracji użytkownicy tworzą konto i otrzymują możliwość logowania się w Serwisie.
  Przegląd Plakatu Roller Poster
  Międzynarodowy Przegląd Plakatu Autorskiego Roller Poster organizowany od 2018 roku przez Fundację Generalnie Sztuka.
  Serwis
  serwis internetowy Roller Poster w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez Fundacje Generalnie Sztuka i rozpowszechniany pod nazwą Roller Poster, dostępny w sieci Internet w domenie www.rollerposter.pl.
  Użytkownik
  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta usług świadczonych przez serwis internetowy Roller Poster, usługobiorca.
  Usługa elektroniczna
  usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego Roller Poster.
  Usługodawca
  Fundacja Generalnie Sztuka z siedzibą przy ul. Horeszkóww 25/8, 71-215 Szczecin, e-mail: kontakt@generalniesztuka.pl KRS: 0000727863, NIP: 8522643787, REGON: 369991513.
 3. §3. Warunki korzystania z Serwisu

  1. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom wzięcia udziału w Przeglądzie Plakatu Roller Poster, publikowanie prac artystów, którzy zakwalifikowali się do Przeglądu Plakatu Roller Poster oraz publikowane treści o tematyce związanej ze sztuką.
  2. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu.
  3. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
  4. Dostęp do serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia się z siecią Internet. Odbywa się on na zasadach niniejszego Regulaminu.
  5. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:
   1. dostępu do sieci Internet
   2. urządzenia z przeglądarką Internetową (Chrome, Firefox, Safari, IE/Edge, w wersjach nie starszych niż̇ rok) akceptującą pliki cookies.
  6. Prawa własności intelektualnej, a w szczególności prawa autorskie do wszelkich treści dostępnych w Serwisie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Fundacji Generalnie Sztuka lub podmiotom, z którymi Fundacja Generalnie Sztuka zawarła stosowne umowy.
  7. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
  8. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu i/lub przepisów prawa Administrator ma prawo pozbawić Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu lub też ograniczyć dostęp do pewnych jego części, ze skutkiem natychmiastowym.
 4. §4. Usługi świadczone drogą elektroniczną

  1. Umowa świadczenia usług zostaje zawarta w chwili dokonania przez Użytkownika jakichkolwiek czynności w Serwisie.
  2. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne, m.in umożliwienie wzięcia udziału w Przeglądzie Plakatu Autorskiego Roller Poster poprzez założenie Konta Użytkownika i przesłanie zgłoszenia przez dedykowany formularz zgłoszeniowy.
  3. Usługa wzięcia udziału w Przeglądzie Plakatu Autorskiego Roller Poster polega na przesłaniu prac - plakatów autorskich, we wskazanym przez Usługodawcę formacie, za pomocą dedykowanego formularza zgłoszeniowego. By wziąć udział w Przeglądzie każdy z Użytkowników musi założyć konto w Serwisie. Warunki i zasady uczestnictwa w Przeglądzie Plakatu Roller Poster określa osobny Regulamin Edycji Przeglądu Roller Poster.
  4. Korzystanie z Konta użytkownika jest możliwe po wykonaniu określonych czynności przez Użytkownika: wypełnieniu formularza rejestracji, kliknięciu przycisku "Załóż konto" oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający rejestrację, przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa studia graficznego, kraj pochodzenia, e-mail oraz hasło.
 5. §5. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Fundacja Generalnie Sztuka.
  2. Dane osobowe Użytkowników zbierane są zgodnie z ich wolą - w celu realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
  3. Każda osoba podająca swoje dane osobowe w serwisie ma możliwość modyfikacji swoich danych, a także do ich usunięcia. Zarówno modyfikacji, jak i usunięcia danych można domagać się pisząc odpowiedniego maila na adres: kontakt@generalniesztuka.org.
  4. Fundacja Generalnie Sztuka na żądanie osoby poinformuje stosownie do obowiązującego prawa, czy i jakie dane osobowe tej osoby zostały zgromadzone w serwisie.
  5. Przeglądanie serwisu http://rollerposter.pl nie łączy się z podawaniem danych osobowych.
  6. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim. Administrator może jednak zlecić obsługę techniczną serwisu osobom trzecim, które mogą mieć dostęp do danych osobowych.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (spoza UE). Administrator może udostępniać przekazane mu dane osobowe organom państwowym na mocy ich wiążących decyzji lub orzeczeń.
  8. Wszelkie pytania do administratora serwisu należy kierować na adres: kontakt@generalniesztuka.org
 6. §6. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Spory na tle Regulaminu będą rozstrzygane na przez właściwe sądy powszechne.